స్తోత్రముచేయరే సోదరులార || TELUGU CHRISTIAN SONGS -2019

website: 👉 http://biblemission.faith/ Facebook:👉 https://facebook.com/biblemission.faith download Android app from play store:👉https://play.google.com/store/apps/details?id=biblemission.faith Download IOS App: 👉 https://itunes.apple.com/in/app/bible-mission/id1339134178?mt=8 WhatsApp no: 👉91006 21777 For prayer :👉 9949121777 మరనాత ప్రభువు వచ్చియున్నారు, మరలా వచ్చుచున్నారు, ప్రభువైన యేసూ! రమ్ము! – 1 కొరింథి 16:22, ప్రకటన 22:20 దేవా నాకు కనబడుము! నాతో మాట్లాడుము ! దేవా అందరికి కనబడుము! అందరితో మాట్లాడుము! ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మీతో చెప్పునది చేయుడి – […]